POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.EDU.INDIGO-NAILS.COM

I. Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką”) przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób spółka INDIGO NAILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka” lub „my”), będąca właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.edu.indigo-nails.com, przetwarza Twoje dane osobowe.

Dokument stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych, względem osób fizycznych, których dane osobowe Spółka zbiera, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

II. Zakres informacji wskazanych w Polityce i jej zastosowanie

W niniejszej Polityce zamieściliśmy dla Ciebie informacje, których celem jest w szczególności wyjaśnienie:

 1. kto jest administratorem Twoich danych osobowych;
 2. w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 3. kiedy i dlaczego będziemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom; 
 4. jakie prawa przysługują Ci w związku z tym, że je przetwarzamy.

W dalszej części niniejszej Polityki zamieszczamy informacje dotyczące plików cookies. 

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 1. zawierasz z nami umowę sprzedaży Kursów poprzez serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.edu.indigo-nails.com;, 
 2. kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Spółkę;
 3. odwiedzasz nasz Serwis.

III. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest INDIGO NAILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000919132, o nadanym NIP: 7272792881, REGON: 101805889, kapitał zakładowy: 12 001 303,33 złotych, akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

Nasze dane kontaktowe są następujące: 

 • adres siedziby: ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź
 • nr telefonu: +48 42 715 80 16
 • adres e-mail: edu@indigo-nails.com;

Jednocześnie wyjaśniamy, że administrator danych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym możesz się skontaktować:

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Kursów w ramach, których zasady zakupu określa Regulamin korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.edu.indigo-nails.com// (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Spółce, związanych z prowadzoną przez nią działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym m.in. obowiązków podatkowych, rachunkowych, księgowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki w postaci monitorowania i poprawy jakości usług świadczonych przez Spółkę w Aplikacji (podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki w postaci ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń(podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

V. Zakres zbieranych danych osobowych

Spółka zbiera Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie IV. powyżej i odpowiadającym relacji, jaka Cię ze Spółką łączy.

VI. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach przedstawionych przez nas powyżej, Spółka może ujawnić Twoje dane osobowe następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki, m.in. dostawcy usług informatycznych, hostingowych, marketingowych.

VII. Przekazanie Twoich danych osobowych do państw trzecich

Spółka nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy realizacja celów, o których mowa w punkcie IV. powyżej, będzie wymagała zaangażowania przez Spółkę podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takim wypadku Spółka weryfikuje czy podmiot któremu przekazuje dane spełnia wymogi RODO.

VIII. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie IV. niniejszej Polityki. 

W szczególności, w zakresie realizacji umowy zawartej przez Ciebie ze Spółką, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionych interesów administratora danych, w zakresie określonym przez nas w punkcie IV. powyżej.

W przypadkach, gdy podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przechowywanie do czasu zakończenia realizowania przez Spółkę celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Ciebie wyrażonej zgody.

IX. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania lub uzupełniania Twoich danych osobowych, jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane przetwarzane są przez nas niezgodnie z rzeczywistością, w szczególności, jeśli uznasz, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 7. w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Jeśli chcesz złożyć wniosek o realizację powyższych praw, możesz to zrobić kontaktując się z nami drogą korespondencyjną lub mailową, korzystając z naszych danych kontaktowych, wskazanych w punkcie III. niniejszej Polityki.

Oprócz praw wskazanych powyżej, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez naszą Spółkę Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X. Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Spółką i jej realizacji. Jest ono także niezbędne do realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do realizacji celów wynikających ze wskazanych w niniejszym dokumencie prawnie uzasadnionych interesów Spółki (patrz punkt IV. niniejszej Polityki).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe zbierane są na podstawie Twojej zgody, podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

XI. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Twoich danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących Ci praw, o których mowa w punkcie IX. powyżej, prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie III. niniejszej Polityki.

XII. Zmiany Polityki Prywatności
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na dane kontaktowe Administratora. 

XIII. Polityka Cookies 

Pliki cookies są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itp. – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz). Pliki cookies umożliwiają Ci, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu. Co istotne, pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Zwracamy jednak szczególną uwagę na to, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie https://edu.indigo-nails.com/.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. usunąć pliki cookies,
 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę
w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach,
w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Mozilla Firefox;
 • Google Chrome;
 • Safari;
 • Opera;
 • Internet Explorer / Microsoft Edge”.

Pliki cookies są wykorzystywane na Platformie https://edu.indigo-nails.com za zgodą Użytkownika i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i wykorzystywane w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • utrzymywanie koszyka
 • zapamiętanie wersji językowej
 • zapamiętanie danych wpisanych w formularzu zamówienia – płatności, adres klienta i adres do faktury
 • zapamiętanie preferencji Użytkownika

Zgoda wyrażana jest przy pierwszym wejściu na Platformę z danego urządzenia końcowego i może być dowolnie w każdym czasie zmieniona lub cofnięta. W przypadku ograniczenia korzystania z cookies lub braku zgody Użytkownika na korzystanie z cookies przez Administratora Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych funkcjonalności Platformy, a nawet wyświetlanie stron Platformy może zostać zablokowane. 

Na Platformie https://edu.indigo-nails.com wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Platformy i kończy jej zamknięciem,
 • trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Platformą) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • własne pliki cookies zamieszczane przez Administratora oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki korzystania z Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies.

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Traking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newsletteru, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.