REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ UMÓW ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ SERWISU HTTPS://EDU.INDIGO-NAILS.COM/

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub dokonuje Zgłoszenia za pomocą Serwisu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 431  Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, ale której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD). Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców na prawach konsumentów przewidziane w niniejszym Regulaminie stosuje się do Umów zawieranych od 1 stycznia 2021 r.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych na odległość;
 6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.edu.indigo-nails.com//;
 7. Sklep internetowy (Sklep) – Sklep prowadzony w ramach Serwisu, pod adresem https://edu.indigo-nails.com/kursy/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Usługodawca (Sprzedawca) – INDIGO NAILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000919132, posiadająca NIP: 7272792881 oraz REGON 101805889.; Sprzedawca posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.)
 9. Kurs (Kursy) – produkty oferowane w Sklepie Internetowym będące treściami cyfrowymi w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawierana z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie; Za pomocą strony internetowej https://www.edu.indigo-nails.com// możliwe jest zawarcie Umowy na odległość – Umowy sprzedaży kursu lub Umowy świadczenia usług;
 11. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży usług (kursów) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu, której przedmiotem jest Kurs;
 12. Umowa świadczenia usług – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem w przedmiocie korzystania z usług świadczonych za pomocą Serwisu;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym odwiedzając ogólnodostępne strony Serwisu;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług (Kursów).

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi wypełnienie przez Sprzedawcę obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o prawach konsumenta. 
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Serwis prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu;
 4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 5. zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
 6. warunki zawierania Umów za pomocą Serwisu;
 7. zasady odstąpienia, rękojmi, reklamacji;
 8. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 
 • Aktualna przeglądarka internetowa;
 • Dostęp do sieci internet;
 • Posiadanie adresu e-mail;
 1. W celu korzystania z usług świadczonych za pomocą drogi elektronicznej w Serwisie Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 2. W oparciu o Serwis świadczone są następujące usługi drogą elektroniczną: 
 • przeglądanie informacji o Kursach dostępnych w Sklepie;
 • wyszukiwanie Kursów dostępnych w Sklepie;
 • założenie konta – rejestracja;
 • logowanie do założonego już konta;
 • możliwość zakupu Kursów dostępnych w Sklepie;
 1. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

§ 3. Rejestracja, warunki dokonywania Zamówienia, warunki dokonywania Zgłoszeń

 1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Kursy są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu,
 2. Status zarejestrowanego użytkownika Serwisu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
 3. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Serwisu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

 1. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu składa Zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu poprzez:
 1. dodanie Kursu prezentowanego w Sklepie do koszyka, następnie,
 2. potwierdzając złożenie Zamówienia na Kurs przez wybór przycisku – „Przejdź do płatności”, 
 3. uzupełnienie danych w formularzu płatności, ewentualne dodanie informacji dodatkowych,
 4. wybór sposobu płatności,
 5. przeczytanie oraz zaakceptowanie regulaminu,
 6. końcowe zatwierdzenie Zamówienia na Kurs poprzez wybór przycisku – „ Zamawiam i płacę”

§ 4. Zawarcie Umowy sprzedaży Kursu i realizacja Zamówień

 1. Informacje o Kursach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://edu.indigo-nails.com/kursy/, dokonać wyboru Kursu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianego przez Klienta Kursu dokonywany jest poprzez dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Kursu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu Zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Kursów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Kursu, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia (…)”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 8. Większość Zamówień realizowana jest niezwłocznie od momentu ich potwierdzenia i opłacenia Zamówienia. Status Zamówienia można śledzić na bieżąco – wszystkie informacje są wysyłane drogą mailową. 

§ 5. Zasady płatności

 1. Ceny Kursów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Sprzedawca w każdym przypadku obniżenia ceny Kursu umieści na karcie Kursu (obok informacji o obniżonej cenie) informację o najniższej cenie Kursu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W sytuacji, gdy dany Kurs jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca umieści na karcie danego Kursu również informację o najniższej cenie danego Kursu, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania danego Kursu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżonej ceny.
 3. Należność za Kurs oraz koszty dostarczenia Kursu mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
 4. przelewem online – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu.
 1. Zobowiązania Klienta wynikających z Umowy sprzedaży Kursu utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Kurs.

§ 7. Dostęp do zamówionego Kursu

 1. Dostawa Kursu nastąpi poprzez stronę internetową https://edu.indigo-nails.com, po dokonaniu zapłaty przez Klienta za złożone Zamówienie.
 2. Dostęp do możliwości odtwarzania zakupionych Kursów w Serwisie jest ograniczony jedynie żywotnością Serwisu. W pozostałym zakresie dostęp do możliwości odtwarzania jest nieograniczony. 
 3. Odtwarzanie Kursów możliwie jest poprzez wybranie zakładki: „Kursy Na Które się Zapisano” z poziomu Pulpitu, a następnie wybranie odpowiedniego Kursu.
 4. Po prawidłowym ukończeniu Kursu będzie dostępna możliwość wygenerowania Certyfikatu uczestnictwa i ukończenia Kursu.

§ 8.  Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość

 1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy usługi szkoleniowej rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. 
 3. Klient kupując Kurs oraz odtwarzając go za pośrednictwem Serwisu: https://edu.indigo-nails.com/ na mniej niż 14 dni od momentu zakupu, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi szkoleniowej przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie pierwszym. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi szkoleniowej.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza dostępnego w Serwisie Usługodawcy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Usługodawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy, zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności tytułem zawartej Umowy.
 7. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

§ 9. Rękojmia. Niezgodność Kursu z Umową.

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad Kursu w dopuszczalnym przez prawie zakresie (rękojmia). 
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Kursu bez wad, zgodnego z treścią Umowy. Sprzedawca ponosi wobec Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Kursu z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43h do 43q a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
 3. Zgłoszenie reklamacji Kursów powinno zostać przesłane na adres e-mail:edu@indigo-nails.com
 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wykrycia niezgodności Kursu z Umową. Do reklamacji Klient powinien załączyć dowód zakupu Kursu.
 2. Reklamacja Kursu zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kursu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

§ 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres e-mail: edu@indigo-nails.com 
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie uregulowane zostały w Polityce prywatności oraz polityce Cookies.

§ 12. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają ogłoszenia w Serwisie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, co nie wpływa na prawa Użytkowników nabyte przed zmianą.

§ 13. Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 • pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, Polska
 • za pośrednictwem e-mail: edu@indigo-nails.com
 • telefonicznie: +48 42 715 80 16